Úton - 2020. július-augusztus

XXVI. ÉVFOLYAM 7–8. SZÁM 2020. JÚLIUS–AUGUSZTUS 12 FÓKUSZ Szabó György, Prevost Hungária Kft. 1. Fontos üzle ti partnereinknek, a nagy légitársaságoknak visz- szaese tt ugyan a forgalma, de az ebb ő l adódó, cégünknél jelentkez ő kiesést a járvánnyal összefüggésben a piacon megjelen ő egyéb munkákkal ellensúlyoztuk, megfelel ő biz- tonsági intézkedések melle tt . A mostani válságot – akárcsak a 2009-est – piacszerzési és humáner ő forrás-b ő vítési lehe- t ő ségként éljük meg, hiszen a járvány megrostálta a fuvaros társadalmat, és a dolgozók ösztönösen érzik, hogy mely vál- lalkozásokban bízhatnak. 2. Nem volt szükség a kiadások lefaragására, és örömmel mondhatom, hogy szállítási teljesítményeink mára túlszár- nyalták a veszélyhelyzet el őtti szintet. Az el őtt ünk álló leg- nagyobb kihívás most az, hogy hogyan tudjuk megtartani a járvány hónapjai ala tt megszerze tt új ügyfeleinket. Els ő - sorban alkalmassá kell tennünk a rendszereinket a többlet- forgalmak megfelel ő színvonalú integrálására, de legalább ennyire fontos a csapategység meg ő rzése, kollégáink önbi- zalmának és lendületének folyamatos fenntartása. 3. A járvány el ő szelét már év elején lehete tt érezni, de konkrét lépésekre csak március közepén határoztuk el magunkat. A „válságstábunk” számos megel ő z ő intézkedést hozo tt , például home-o ffi ce-szal kapcsolatos szabályzatot, védelmi felszerelésekre és egyéb részletekre kiterjed ő munkaügyi utasítást dolgoztunk ki. Sikerült megértetni és elfogadtatni a kollégákkal, hogy minden ado tt számukra a biztonságos Tagi válaszok a járványügyi veszélyhelyzet jelentette fuvarpiaci kihívásokra Járm ű kivonás nélkül is túl lehet élni a válságot munkavégzéshez. Ezáltal elébe tudtunk menni az egészség- ügyi veszélyhelyze tt el kapcsolatos összes problémának, a menedzsment és a dolgozók közö tti bizalomnak köszönhe- t ő en pedig munkatársaink dönt ő többsége felsorakozo tt a vezetés mögö tt , vállalva az új kihívásokat. 4. Minket a legjobban az foglalkoztat, hogy össze tudja-e kap- ni magát a szakma a járvány ő szre prognosz ti zált második hulláma el őtt . Cégünk mindenesetre izgato tt an várja azt az id ő szakot is, amib ő l mi ismét el ő nyt igyekszünk majd ková- csolni magunknak. Suhajda Tamás, Ferro-Sped 2000 Kft. 1. A járványügyi helyzet alaposan felbolyga tt a a mindennapja- inkat. A külföldi munkáink, de els ő sorban az olasz viszony- lataink azonnal megálltak. A járvány terjedésével az osztrák és német exportjaink is kés ő bb visszaestek. Érdekes mó- don az importviszonylatok az utóbb említe tt országokból meger ő södtek egy ideig, de májustól ezek is csökkentek. A fl o tt ámat gyorsan át tudtam irányítani a magyarországi pi- acra, így cégünknek egy járm ű vet sem kelle tt kivonni, mind a 130 autónk folyamatosan dolgozik. Jelenleg a fuvardíjak csökkenése jelen ti a legnagyobb kihívást, illetve a külföldi – lengyel, román – fuvarozók, akik olykor 0,7 euróért viszik az export- és impor tf uvarokat. 2. A béreket nem változta tt uk május hónapig, viszont májustól augusztus hónapig felfüggeszte tt ük a 2020-as béremelése- 1. Hogyan érintette vállalkozását a járványügyi vészhelyzet, vontak-e ki ideiglenesen járm ű vet a forgalomból? 2. Miként csökkentették a költségeiket annak érdekében, hogy fenntartsák a cég likviditását? 3. Mit tettek a dolgozók egészségének megóvásáért? 4. Mikor érheti el az árufuvarozási piac intenzitása a járvány el ő tti szintet? Mikor indulhat újra a különjárati személyszállítás, és hogyan készülnek erre?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=